BIP PIW Bartoszyce

Bartoszyce: “Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Ogłoszenie nr 324978 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.
Bartoszyce: “Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 310465-2016 z dnia 2016.09.20

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, krajowy numer identyfikacyjny 51075034400000, ul. ul. Bema  33, 11200   Bartoszyce, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 897 642 471, faks 897 642 045, e-mail bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.bartoszyce.piw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
“Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)
PIW/F/OS/2440/1/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach Jest to budynek biurowy 2 –kondygnacyjny 2-klatkowy wzniesiony w systemie tradycyjnym-uprzemysłowionym. Obiekt stanowi północną część zespołu 3 budynków połączonych łącznikiem: - ściany osłonowe zewnętrzne – przyziemie – cegła pełna kl. 100 gr. 38 cm , - piętro - bloczki gazobetonowe odm 06 gr. 30 cm - dach – dwuspadowy ,wentylowany – płytki korytkowe na płytach stropowych kanałowych , kryty papą – ocieplenie wełna mineralna gr. 6,0 cm, 2. Projektuje się docieplenie metodą „ lekką mokrą ”, polegającą na przyklejeniu masą klejącą z dodatkowym zastosowaniem łączników mech. 15 cm styropianu grafitowego fasadowego + pocieniona wyprawa tynkarska zbrojona tkanina z włókna szklanego - całość w systemie - Ceresit VWS Classic / Kreisel-Turbo mineralna wyprawa elewacyjna w kolorze białym faktura – baranek , malowana farbami silikonowymi / silikatowymi Ceresit CT 54 lub 003/ 005 kolor jak na rys. elewacji wg poglądowej palety barw tynków i farb . Wstawione zostaną rury spustowe ,wymieniona instalacja odgromowa , przemalowane szafki – elektryczna. 3. Zakres prac Etapu I: • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – pcw 3-szybowe z termofloatem o normatywnym współczynniku przenikania ciepła UMAXW/ (m2K)- 1,1, • demontaż istn. rynien i rur spustowych – do wykorzystania po dociepleniu, • docieplenie ścian nadziemia budynku metodą lekką mokrą systemową z warstwą styropianu grafitowego EPS 031 gr. 15 cm , z wodoodporną , mineralną wyprawą elewacyjną w kolorze białym i fakturze baranek , stosować łączniki- np Ceresit CT330 – tworzywo sztuczne lub Ceresit CT 335 z trzpieniem metalowym – w ilości 4-8 sztuk / m2 docieplenia zależnie od lokalizacji płyt styropianowych na elewacji , • likwidacja istn drabinki wyłazowej na dach , - montaż nowej drabinki jednobiegowej ze stali nierdzewnej bez kosza np. Crynoline C64062 , • demontaż starych parapetów zewnętrznych, • wykonanie i montaż nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej w kolorze jasnobeżowym , z ich wywinięciem 5 cm poza ocieplenie , • zabezpieczenie krawędzi ościeży okiennych kątownikiem metalowym oraz krawędzi drzwi wejściowych, • wykonanie wzmocnienia powierzchni ścian parteru dwiema warstwami siatki , • malowanie całości - farbą elewacyjną silikonową / silikatową docieplonych ścian podłużnych , szczytowych , cokołów oraz pozostałych elementów elewacji , • renowacja istn. drzwi wejściowych zewnętrznych , drewnianych – szczyt i zaplecze obiektu- impregnacja np Sadolin Base i wymalowanie zew. np. Sadolin lakierobejca / Classic HP w kolorze wybranym , • wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych , oraz instalacji odgromowej • uzupełnienie ubytków betonowych i tynków cokołów , podestów , ościeży, • przygotowanie do malowania , zabezpieczenie farbą antykorozyjną i malowanie dwukrotnie farbą chlorokauczukową / np. Chlorokauczuk C – 417 brązowy / elementów metalowych budynku / kraty, szafki gazowe – kolor – żółty, energetyczne – jasnoszare i inne elementy metalowe /, Uwaga : ze względu na docieplenie ścian styropianem konieczne zastosowanie nawiewników powietrza np higrosterowanych aereo EMM w ramiakach okien lub aereco EHT 301/302 w ścianach zewnętrznych pomieszczeń celem zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń- nawiew , 4. Zakres robót objęty wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje również: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c) uporządkowanie terenu budowy. 5. Szczegółowy zakres ilościowych i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej w skład której wchodzą: 1) „Projekt Budowlany”. 2) „Przedmiar Robót”,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45320000-6, 45321000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT113829.18
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
"Mierzbud"Zakład Remontowo - Budowlany Mierzwa Jan,  ,  Wiewiórki 6 ,  11-220,  Górowo Iławeckie,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 140783,57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140783,57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140783,57
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Data wytworzenia: 2016-10-17 13:47 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2016-10-17 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-17 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Data stworzenia : 2011-10-17 20:14 Autor : Data publikacji : 2011-10-17 20:14 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2015-11-13 09:16 Osoba modyfikująca : Michał Stefaniak