BIP PIW Bartoszyce

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BARTOSZYCACH

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 5a, 7, 8a-b, 8e-f, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), zarządza się co
następuje:
§ 1. Określa się obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, na terenie
gminy Górowo Iławeckie i Bartoszyce na terenie powiatu bartoszyckiego, gdzie zewnętrzną granicę obszaru
określa się w sposób następujący:
- od północy – granica Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
- od zachodu – droga prowadząca od granicy państwa (miejscowość Robity) w kierunku południowym do
miejscowości Kandyty, z wyłączeniem ww. miejscowości
- od południa – droga łącząca miejscowości Kandyty – Paustry – Górowo Iławeckie – Piasty Wielkie – Piasek
– Taplikajmy – Barciszewo, przechodząca następnie w drogę szutrową Barciszewo – Borki, z wyłączeniem ww.
miejscowości
- od wschodu – droga szutrowa Borki –Pilwa – Markiny prowadząca do drogi krajowej nr 51, następnie
wzdłuż drogi krajowej nr 51 do miejscowości Bezledy, następnie wzdłuż drogi Bezledy – Głomno – Kromarki
skręcającej do granicy państwa w miejscowości Posłusze z wyłączeniem ww. miejscowości.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Bartoszycach;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu,
materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem świń.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 , nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie
produkcyjne;
2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed
wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków
lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego
wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,
b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym
szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość -
nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego
gospodarstwa - a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego;
3)stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń a mające kontakt z dzikami, przed
rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się
afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
4) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bartoszycach wszystkich miejsc, w których przebywają
zwierzęta z gatunków wrażliwych na afrykański pomór świń;
5) oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania zwierząt wrażliwych lub miejsc przechowywania i przetwarzania
zwłok zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków
transportu do przewozu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń;
6) przechowywanie paszy oraz ściółki dla świń w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikami;
7) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
8) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzików;
9) dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do określonych miejsc wskazanych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach;
10) przemieszczanie tusz oraz skór odstrzelonych dzików z miejsc, o których mowa w pkt 9 wyłącznie po
otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego
pomoru świń.
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na obszarach, o których mowa w § 1oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających
na obszarze wskazanym w § 1.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze powiatu bartoszyckiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260,
z 2017 r. poz. 935 i 1475

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Tadeusz Wojnicz

 


Data wytworzenia: 2017-11-13 09:38 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2017-11-13 09:38 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-13 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek