BIP PIW Bartoszyce

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bartoszyce: WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.
Numer ogłoszenia: 469146 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7642471, faks 89 7642045.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33..

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zakres rzeczowy robót uzupełniających obejmuje: Branża budowlana: - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku bez wykonania ostatniej warstwy wyprawy elewacyjnej, - Wykonanie docieplenia dachu i stropu nad parterem - Wymurowanie ścianek działowych w budynku, - Wykonanie warstw posadzkowych w budynku bez warstwy wykończeniowej, - Wykonanie tynków w pomieszczeniu węzła c.o. Branża elektryczna: - Ułożenie przewodów instalacji elektrycznych oraz wykonanie WLz Branża sanitarna: - wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych - wod - kan, c.o..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH INWEST - SERWIS Wojciech Grochowski, ul.Polna 19, 10-086 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 105691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:130000,00

·         Oferta z najniższą ceną:130000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 130000,00

·         Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego- Biuletyn Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 261912 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012 2. Umowa Nr 2/2012 na roboty podstawowe została zawarta w dniu 03.09.2012 roku - nie upłynął okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego; 3. Roboty uzupełniające zlecane są dotychczasowemu wykonawcy robót, wybranemu w drodze przetargu ograniczonego tj. ZAKŁADEM USLUG INWESTYCYJNYCH INWEST - SERWIS Wojciech Grochowski 10-086 Olsztyn, ul. Polna 19 4. Zapis pkt 38 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informację o robotach uzupełniających: 38. Zamówienia uzupełniające 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w specyfikacji, zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustaw Prawo zamówień publicznych. 2.Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w następujących okolicznościach: zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zapis pkt II.1.4) Ogloszenia w BZP Nr 261912 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012 zawiera informację, że Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 6. Roboty uzupełniające stanowią 49,55 % wartości brutto robót podstawowych tj. 262 358,76 PLN netto, nie przekraczają 50% wartości zamówienia podstawowego; 7. Roboty uzupełniające dotyczą przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla robót podstawowych i są powtórzeniem tego samego rodzaju zamówienia: 45 00 00 00 - 7 - Roboty budowlane 45 30 00 00 - 0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych


Data wytworzenia: 2012-11-23 13:26 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2012-11-23 13:26 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-23 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Data stworzenia : 2011-10-17 20:14 Autor : Data publikacji : 2011-10-17 20:14 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2015-11-13 09:16 Osoba modyfikująca : Michał Stefaniak