BIP PIW Bartoszyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Znak sprawy: PIW.1/2012/1                                                          Bartoszyce, 27.08.2012r.

 

Zamawiający:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce

ul. Bema 33

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

wybór wykonawcy robót dla zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową – stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33”

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych

Nr  ogłoszenia:261912 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

 

 

Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 33, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2010r.  Dz. U. Nr.113 , poz.759.) z a w i a d a m i a , że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawybór wykonawcy robót dla zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową – stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33”

 

dokonano  wyboru najkorzystniejszej oferty .

 

W postępowaniu j.w złożono 4 oferty.

Wykluczono   0   wykonawców.

Odrzucono   0   ofert.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium :Cena – 100%

 

1.      Nazwa (firmy), siedziby, i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

CENA

1

2

3

1

„INWEST – SERWIS”

ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH

10-086  Olsztyn, ul. Polna 19

100,00

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

Edward Miller

11-400 Kętrzyn, ul. Niepodległości 1

 

76,00

3

BUDOMEX Sylwester Monkiewicz

11-200 Bartoszyce, ul. Warmińska 23

99,00

4

PBU BUDMAX

Dariusz Małek

11-200 Bartoszyce, ul. Armii Ludowej 1D

82,00

 

2. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

   „INWEST – SERWIS”

   ZAKŁAD USLUG INWESTYCYJNYCH

   10-086  Olsztyn, ul. Polna 19

 

3. Informacja o cenie wybranej oferty
     brutto  322 701,27 PLN

 

4. Uzasadnienie wyboru:

    Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  

    Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została 

    oceniona jako oferta najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji Istotnych Warunków

    Zamówienia kryterium oceny ofert tj cena – 100%

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 uPzp informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 , albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                                   

 

Zatwierdzam:

Bartoszyce, 27.08.2012r.


Data wytworzenia: 2012-08-27 13:19 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2012-08-27 13:19 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-27 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Data stworzenia : 2011-10-17 20:14 Autor : Data publikacji : 2011-10-17 20:14 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2015-11-13 09:16 Osoba modyfikująca : Michał Stefaniak