BIP PIW Bartoszyce

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wpis do rejestru i zatwierdzenie zakładu

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla producenta mleka

Wniosek o wydanie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia

Wniosek o przemieszczenie zwierzęcia do nieznanej siedziby stada

Podjęcie działalności nadzorowanej 1

Podjęcie działalności nadzorowanej 2