BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ogłoszenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Termomodernizacja z kolorystyką- ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach - Etap II” . Numer referencyjny: PIW/F/OS/2440/1/2018 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 521973-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, Krajowy numer identyfikacyjny 51075034400000, ul. ul. Bema  33, 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 642 471, e-mail bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl, faks 897 642 045. 
Adres strony internetowej (url): bip.bartoszyce.piw.gov. 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Termomodernizacja z kolorystyką- ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach - Etap II” . Numer referencyjny: PIW/F/OS/2440/1/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Termomodernizacja z kolorystyką- ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach - Etap II” . Budynek biurowy 2 –kondygnacyjny 2-klatkowy wzniesiony w systemie tradycyjnym-uprzemysłowionym, docieplony w 2016r. Realizacja II etapu budowy obejmuje: 1) przyziemie do poziomu min. 1.0 m poniżej terenu otaczającego – docieplenie 10 cm styropianu Hydromax + wyprawa jak wyżej , przełożone zostaną opaski wokół budynku – po dociepleniu ścian fundament., 2) stropodach docieplić granulatem z wełny minerlanej np. Granrock, / minimalna grubość warstwy ca 25-30 cm /. 3). Zakres prac do wykonania obejmuje realizację m.in.: 3.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 3.2 Roboty w zakresie burzenia-rozbiórkowe 3.3 Roboty w zakresie różnych nawierzchni-opaski 3.4 Roboty izolacyjne-docieplenia ścian fundamentowych 3.5 Roboty izolacyjne-docieplenie stropodachu i uzupełnienie pokrycia 4. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, która stanowi załącznik nr 4, 5 do niniejszej SIWZ.. UWAGA: Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, na czas realizacji robót, ma obowiązek zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem wszystkie elementy obiektu. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót budowlanych i rękojmi za wady wykonanych robót w wymiarze co najmniej 5 lat, licząc od dnia ich odbioru, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w rozdz. XIII SIWZ. 4. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub\innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż cena oferty z VAT. 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. 1. Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osoby wykonujące ręcznie prace fizyczne (robotnicy budowlani) przy realizacji niniejszego zamówienia muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę. Niniejszy obowiązek nie dotyczy kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych. 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy - na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od wezwania powinien udokumentować zatrudnienie w/w osób poprzez złożenie : a) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy, 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający uprawniony jest do kontroli sposobu wykonywania prac przez osoby wskazane w ust. 12 niniejszego rozdziału SIWZ, w siedzibie Wykonawcy lub podwykonawcy lub innym miejscu wykonania zamówienia. W przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonymi dokumentami, Zamawiający zastosuje kary umowne określone w § 11 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. osoby wykonujące ręcznie prace fizyczne (robotnicy budowlani) przy realizacji niniejszego zamówienia muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy, przy czym zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5) szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności w § 4 ust. 3 pkt. 4 -6 oraz § 11 ust. 2 pkt. 3 wzoru umowy – obowiązki Wykonawcy oraz kary umowne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111100-9, 45233200-1, 45320000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49061.17 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: RANTECH Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Gutkowo 80a 
Kod pocztowy: 11-041 
Miejscowość: Olsztyn 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60345.24 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60345.24 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60345.24 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Data wytworzenia: 2018-05-21 22:41 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2018-05-21 22:41 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-21 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek