BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Przetarg nieograniczony na “Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I”

Ogłoszenie nr 310465 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
Bartoszyce: “Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, krajowy numer identyfikacyjny 51075034400000, ul. ul. Bema  33, 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo , tel. 897 642 471, e-mail bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl, faks 897 642 045. 
Adres strony internetowej (URL): bip.bartoszyce.piw.gov.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
bip.bartoszyce.piw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentaminależy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 1 w wyznaczonym terminie przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres jnlub
Adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul.Bema 33 ,11-200 Bartoszyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: “Termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I” 
Numer referencyjny: PIW/F/OS/2440/1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja z kolorystyką - ścian zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach Jest to budynek biurowy 2 –kondygnacyjny 2-klatkowy wzniesiony w systemie tradycyjnym-uprzemysłowionym. Obiekt stanowi północną część zespołu 3 budynków połączonych łącznikiem: - ściany osłonowe zewnętrzne – przyziemie – cegła pełna kl. 100 gr. 38 cm , - piętro - bloczki gazobetonowe odm 06 gr. 30 cm - dach – dwuspadowy ,wentylowany – płytki korytkowe na płytach stropowych kanałowych , kryty papą – ocieplenie wełna mineralna gr. 6,0 cm, 2. Projektuje się docieplenie metodą „ lekką mokrą ”, polegającą na przyklejeniu masą klejącą z dodatkowym zastosowaniem łączników mech. 15 cm styropianu grafitowego fasadowego + pocieniona wyprawa tynkarska zbrojona tkanina z włókna szklanego - całość w systemie - Ceresit VWS Classic / Kreisel-Turbo mineralna wyprawa elewacyjna w kolorze białym faktura – baranek , malowana farbami silikonowymi / silikatowymi Ceresit CT 54 lub 003/ 005 kolor jak na rys. elewacji wg poglądowej palety barw tynków i farb . Wstawione zostaną rury spustowe ,wymieniona instalacja odgromowa , przemalowane szafki – elektryczna. 3. Zakres prac Etapu I: • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – pcw 3-szybowe z termofloatem o normatywnym współczynniku przenikania ciepła UMAXW/ (m2K)- 1,1, • demontaż istn. rynien i rur spustowych – do wykorzystania po dociepleniu, • docieplenie ścian nadziemia budynku metodą lekką mokrą systemową z warstwą styropianu grafitowego EPS 031 gr. 15 cm , z wodoodporną , mineralną wyprawą elewacyjną w kolorze białym i fakturze baranek , stosować łączniki- np Ceresit CT330 – tworzywo sztuczne lub Ceresit CT 335 z trzpieniem metalowym – w ilości 4-8 sztuk / m2 docieplenia zależnie od lokalizacji płyt styropianowych na elewacji , • likwidacja istn drabinki wyłazowej na dach , - montaż nowej drabinki jednobiegowej ze stali nierdzewnej bez kosza np. Crynoline C64062 , • demontaż starych parapetów zewnętrznych, • wykonanie i montaż nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej w kolorze jasnobeżowym , z ich wywinięciem 5 cm poza ocieplenie , • zabezpieczenie krawędzi ościeży okiennych kątownikiem metalowym oraz krawędzi drzwi wejściowych, • wykonanie wzmocnienia powierzchni ścian parteru dwiema warstwami siatki , • malowanie całości - farbą elewacyjną silikonową / silikatową docieplonych ścian podłużnych , szczytowych , cokołów oraz pozostałych elementów elewacji , • renowacja istn. drzwi wejściowych zewnętrznych , drewnianych – szczyt i zaplecze obiektu- impregnacja np Sadolin Base i wymalowanie zew. np. Sadolin lakierobejca / Classic HP w kolorze wybranym , • wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych , oraz instalacji odgromowej • uzupełnienie ubytków betonowych i tynków cokołów , podestów , ościeży, • przygotowanie do malowania , zabezpieczenie farbą antykorozyjną i malowanie dwukrotnie farbą chlorokauczukową / np. Chlorokauczuk C – 417 brązowy / elementów metalowych budynku / kraty, szafki gazowe – kolor – żółty, energetyczne – jasnoszare i inne elementy metalowe /, Uwaga : ze względu na docieplenie ścian styropianem konieczne zastosowanie nawiewników powietrza np higrosterowanych aereo EMM w ramiakach okien lub aereco EHT 301/302 w ścianach zewnętrznych pomieszczeń celem zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń- nawiew , 4. Zakres robót objęty wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje również: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, c) uporządkowanie terenu budowy. 5. Szczegółowy zakres ilościowych i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej w skład której wchodzą: 1) „Projekt Budowlany”. 2) „Przedmiar Robót”, 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45421000-4, 45320000-6, 45321000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 113829.18
Waluta: 
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 70

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia na 70 dni, licząc od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z możliwością jego skrócenia, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia na robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) polegające na wykonaniu docieplenia o powierzchni docieplenia elewacji większej lub równej 370,00 m2 każde zamówienie. Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: - dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby wskazanej w ust. 5.2 pkt. 1 lit. „b” SIWZ w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278): Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65), 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy: 1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu . 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 2)Dowody (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane) określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót, o którym mowa w pkt. 1 zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wymagane jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 6.2 SIWZ dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie, 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentów wymienionych w pkt. 2 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo(a)w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonej notarialnie 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1b ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 6.2 SIWZ (wg załącznika nr 2 do SIWZ) dotyczącego tego podmiotu. 5. Po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni przekaże Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z w/w oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja jakości i rękojmi za wady 30
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje zmiany do umowy zawartej w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym szczegółowo w § 14 wzoru umowie w sprawie zamówienia publicznego w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 05/10/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> PL język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 20112 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20113r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena oraz oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 3. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do Sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)określenia warunków udziału w postępowaniu; 2)wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy; 4)opisu przedmiotu zamówienia; 5)wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy /podwykonawcom, 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 6. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 05/10/2016r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-09-20 10:32 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2016-09-20 10:32 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-20 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek