BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Realizacja II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33. Numer ogłoszenia: 401372 - 2013; data zamieszczenia

Bartoszyce: Realizacja II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.
Numer ogłoszenia: 401372 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach , ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7642471, faks 89 7642045.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bartoszyce.piw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje realizację II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.Projektowana inwestycja polega na nadbudowie dachem stromym wraz z przebudową części istniejącego budynku garażowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach. Z uwagi na zły stan techniczny części objętej opracowaniem istniejącego budynku oraz zalecenia omówione szczegółowo i zawarte w Inwentaryzacji ogólnej z orzeczeniem stanu technicznego budynku garażowego przy ulicy Bema w Bartoszycach,a także analizę ekonomiczną kosztów przewiduje się demontaż przebudowywanej części budynku w celu wykonania wymiany gruntu słabonośnego na grunt nośny, a następnie projektuje się wykonanie nowych fundamentów oraz odbudowę ścian zewnętrznych budynku zachowując bezwzględnie jego dotychczasowe wymiary z materiału pochodzącego z demontażu. Po dokonaniu oceny odzyskanych elementów murowych pod względem ich przydatności do ponownego wbudowania i stwierdzeniu złego stanu dopuszcza się zastosowanie nowych bloczków silikatowych gr. 24cm przy bezwzględnym zachowaniu aktualnych wymiarów budynku.Realizacja przedmiotowego zadania została podzielona na dwa etapy. Etap I został zrealizowany w 2012r. W ramach tego etapu wykonano roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe ław fundamentowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano warstwy posadzkowe na parterze i poddaszu, docieplenie ścian zewnętrznych (bez tynków mozaikowych), wykonano również wewnętrzne okablowanie elektryczne, instalacje c.o. wraz z montażem grzejników oraz instalacje wod.-kan. 2.Zakres etapu II obejmuje wykonanie wszystkich pozostałych prac objętych dokumentacją projektową tj. między innymi:2.1.Branża budowlana:1.Wykonanie tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych oraz malowanie sufitów i ścian. Przy realizacji tych robót należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie robót.2.Wykonanie wykończenia posadzek i ścian.3.Ułożenie na połaci dachu, od strony poddasza, dodatkowej warstwy wełny mineralnej gr. 5cm oraz montaż dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej.4.Wykonanie i montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz montaż wewnętrznych podokienników.5.Wykonanie na elewacji budynku tynków mozaikowych i silikatowo-silikonowych na cokole i ścianach budynku wraz z malowaniem tych tynków.6.Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych wraz z obsadzeniem wycieraczek stalowych.7.Dostawa i montaż daszku nad drzwiami.8.Wykonanie opaski wokół budynku oraz trawników.2.2.Branża sanitarna: Wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, c.w.u.1.Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z pojemnościowymi podgrzewaczami wody przy punktach poboru wody wraz z zaworami bezpieczeństwa. Jeśli dokumentacja przewiduje - wykonanie izolacji instalacji c.w.u.2.Dostawa i montaż osprzętu instalacyjnego i przyborów sanitarnych wg wskazań dokumentacji projektowej (np. ustęp, pisuar, natrysk, umywalki, zlew, baterie, baterie łokciowe). 3.Dostawa i montaż myjki do nóg w pomieszczeniu garażu. 4.Wykonanie bakteriologicznego badania wody. 5.Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji - wg pkt 12 i części graficznej Projektu budowlano - wykonawczego branży sanitarnej wraz z kompletem przewidzianych badań, rozruchów i prób. 6.Podłączenie skroplin z klimatyzatorów ściennych typu SPLIT do instalacji kanalizacji sanitarnej oraz z jednostki zewnętrznej do kanalizacji sanitarnej. 7.Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej - wg pkt 13 i części graficznej Projektu budowlano - wykonawczego branży sanitarnej wraz z kompletem przewidzianych badań, rozruchów i prób.2.3.Branża elektryczna i teletechniczna : 1.Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych;2.Pomiary elektryczne;3.Teletechnika wg projektu branży teletechnicznej: a) teletechniczna linia zasilającab)system SSWiNc)teleinformatyczna sieć strukturalnaPowyższe roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.2.4. WYKONAWCA przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 1)Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;2)Prowadzenie Dziennika budowy;3)Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu ich wykonania;4)Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót, Wykonawca ma obowiązek przestawienia Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek materiałów musi następować odpowiednio wcześniej, tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek i kart, które nie zostały zaaprobowane; 5)Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt;6)Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztów opisanych w pkt. 2.5.5, jeżeli Zamawiający nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; 7)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;8)Wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych oraz badań w zakresie branży sanitarnej (np.: prób szczelności itd.);9)Zagęszczenia gruntu i badań zagęszczenia gruntu;10)Pompowania wód gruntowych w celu wykonania robót;11)Zapewnienia pełnej obsługi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione służby, obejmującej nadzór nad realizacją i wytyczenia oraz bieżącej inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płytce CD (format zapisu DWG oraz PDF); 12)Wykonania projektu sprawdzających badań geologicznych i geotechnicznych ( jeżeli zajdzie taka konieczność);13)Wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę;14)Zakupu materiałów, transportu elementów i materiałów budowlanych;15)Wywiezienia gruzu, złomu, śmieci i ich utylizacji;16)Wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urządzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy, sporządzenia planu BIOZ, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy; 17)Wykonania dróg tymczasowych; 18)Utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; 19)Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; 20)Ponoszenia opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki zużyte przy realizacji zamówienia;21)Ogrzewania obiektu w okresie obniżonych temperatur i osuszania;22)Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajęcia ulic, placów, chodników, pasa drogowego, jeżeli zajdzie taka konieczność;23)Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed realizacją robót oraz z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca;24)Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót;25)Zapewnienia i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego placu budowy;26)Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto określoną w § 3 ust. 1 obejmującą ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi; 27)Na tym, etapie budowy nie przewiduje się usunięcia i nasadzeń drzew i krzewów. Wykonawca powinien wykonywać prace budowlane z zastosowaniem takich metod, aby nie zniszczyć istniejących drzew i krzewów.28)Przy organizacji placu bodowy, Wykonawca ma obowiązek pozostawienia dojazdu do istniejącego budynku PIW.29)Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia istniejącego budynku PIW przed skutkami prowadzenia prac. 30)W trakcie realizacji prac w obrębie wejścia do budynku należy zapewnić swobodny dostęp do budynku (budowa tymczasowych przejść, pomostów i wjazdów wraz z barierami i zadaszeniem..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadzie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy poprzez powtórzenie każdej z pozycji przedmiarów robót

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-1, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4 000 PLN (cztery tysiące złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42, poz. 275)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie dwóch najważniejszych robót. Za robotę najważniejszą Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub rozbudowie obiektu kubaturowego i/lub zespołu obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (każda robota) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie: wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Zamawiający wymaga, aby wykaz zawierał tylko najważniejsze roboty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu) oraz poświadczenia (dowody) dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. a) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na trzech zadaniach, b) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. c) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, d) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności, Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których jest mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 3) lit. a, b , c i d - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 złotych; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie powyżej opisanego przez Zamawiającego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia, w jakim charakterze podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 2 rozdziału VI SIWZ dotyczące tych podmiotów w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (a). 4. Do oferty należy dołączyć ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych.1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:a)Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.b)Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.. Zasady rozliczania tych robót będą następujące: - w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę dostarczonego przed podpisaniem umowy.c)Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;d)Konieczności zmiany wyznaczonych w umowie kierownika budowy i kierowników robót branżowych; e) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub warunków płatności; f)Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;g)Konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia;h)Zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; i)Wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży. Zmiany te nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w ofercie przetargowej.j)Termin zakończenia przedmiotu umowy określony w par. 2 ust. 1 Umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inwestora zastępczego.k)W określonych pkt i) przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. l)Termin zakończenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót innych niż określone w §1 ust.2 niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności dotyczącym.ł) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bartoszyce.piw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 33 (sekretariat). SIWZ w wersji papierowej zostanie wydana na wniosek w cenie 300 złotych za 1 egz. SIWZ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 33.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie nie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości rękojmi na wykonane roboty w wymiarze 5 lat, licząc od dnia ich odbioru. 3. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 4. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do Sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp raz z dowodem uiszczenia wpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu .5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadzie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy poprzez powtórzenie każdej z pozycji przedmiarów robót. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 18.10.2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. 10. Warunki finansowania: 1)Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do siwz. 2)Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3)Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót wraz z podaniem : zakresu elementu robót, terminu wykonania elementu oraz jego ceny, który po uzgodnieniach z Zamawiającym będzie elementem umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą. Powyższy dokument nie stanowi części oferty. 11.Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas trwania robót, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto określoną w § 3 ust. 1 Projektu umowy obejmującą ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.. 12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia:1) kosztorysu ofertowego obejmującego cały zakres robót i czynności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na cenę podaną w ofercie.2) kserokopie uprawnień budowlanych osób o których mowa w ust. 14,3) zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień podpisywania umowy) osób o których mowa w ust. 14,4) oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy 5). harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót.Powyższe dokumenty nie stanowią części oferty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Dokumentacja projektowa I.7z

Dokumentacja projektowa II.7z

Przedmiar robót II etap.7z

Specyfikacje techniczne.7z

PROJEKT UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE.pdf

SIWZ.pdf

Zalaczniki do SIWZ_word.doc

 

 

 


Data wytworzenia: 2013-10-03 15:02 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2013-10-03 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-21 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek