BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie znak:                                                                           Bartoszyce, dnia 21.10.2013r.

PIW2/2013

 

Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce

 

Wg rozdzielnika    

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót zadania pn. „Realizacja II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33”.

 

Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach,  ul. Bena 33, 11-200 Bartoszyce,  działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity)  z a w i a d a m i a , że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  na roboty budowlane związane z: Realizacją II etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33”

 
za najkorzystniejszą  została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane

Jerzy Piworowicz

11-200 Bartoszyce, ul. Marksa 10a

 

                                                           UZASADNIENIE

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę.

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto

195 784,49 PLN w tym: VAT(23%) – najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W postępowaniu j.w złożono 1 ofertę.

Wykluczono  0 wykonawców .

Odrzucono 0 ofert.

W związku z powyższym punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

CENA

Kolejność ofert

1

2

3

6

1

Przedsiębiorstwo Budowlane

Jerzy Piworowicz

11-200 Bartoszyce, ul. Marksa 10a

100

1

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

 

                                                                                                   

                                                                                            

                                                                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                     Tadeusz Wojnicz                      


Data wytworzenia: 2013-10-21 12:11 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2013-10-21 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-21 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek