BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                   Bartoszyce, dnia 05.10.2016r.

Nr sprawy: PIW/F/OS/2440/1/2016

 

Wykonawcy ubiegający się

                                                                                                           o udzielenie zamówienia

      publicznego jn.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na budowę “Termomodernizacji z kolorystyką – ścian

zewnętrznych budynku PIW w Bartoszycach- Etap I”    

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, podana podczas sesji otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 05.10.2016r.

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne jw. informuję, że do upływu terminu składania ofert została  złożona 1 oferta:

 

Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

(z VAT) PLN

Termin wykonania zamówienia

(dni)

Okres gwarancji, jakości i rękojmi

za wady

 

 

Warunki płatności

1

„MIERZBUD”

Zakład Remontowo- Budowlany

Jan Mierzwa

Wiewiórki 6

11-220 Górowo Iławeckie

 

140783,57

w tym VAT 23 %

61 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie za mówienia publicznego

 

8 lat

licząc od dnia końcowego odbioru robót

30 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości:  141000,00 PLN brutto

 

Zgodnie z art. 24, ust. 11 w/w ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy przekazać pisemnie w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji, do siedziby Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce.

 

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: bartoszyce.piw.gov.pl w dniu 05.10.2016r. 

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji  Przetargowej

 

 

  Lek. wet. Józef  Fatla

 

 


Data wytworzenia: 2016-10-05 15:02 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2016-10-05 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-05 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek