BIP PIW Bartoszyce

Informacja o zakończonym przetargu

OGŁOSZENIE II O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO II postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33.
Numer ogłoszenia: 261912 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach , ul. Bema 33, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7642471, faks 89 7642045.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty - zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową - stan surowy zamknięty- zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33 w oparciu o dokumentację projektową oraz wydaną na jej podstawie decyzję o pozwoleniu na budowę. Zamówienie obejmuje realizację I etapu zmiany sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul. Bema 33. Projektowana inwestycja polega na nadbudowie dachem stromym wraz z przebudową części istniejącego budynku garażowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach. Z uwagi na zły stan techniczny części objętej opracowaniem istniejącego budynku oraz zalecenia omówione szczegółowo i zawarte w Inwentaryzacji ogólnej z orzeczeniem stanu technicznego budynku garażowego przy ulicy Bema w Bartoszycach a także analizę ekonomiczną kosztów przewiduje się demontaż przebudowywanej części budynku w celu wykonania wymiany gruntu słabonośnego na grunt nośny, a następnie projektuje się wykonanie nowych fundamentów oraz odbudowę ścian zewnętrznych budynku zachowując bezwzględnie jego dotychczasowe wymiary z materiału pochodzącego z demontażu. Po dokonaniu oceny odzyskanych elementów murowych pod względem ich przydatności do ponownego wbudowania i stwierdzeniu złego stanu dopuszcza się zastosowanie nowych bloczków silikatowych gr. 24cm przy bezwzględnym zachowaniu aktualnych wymiarów budynku. Realizacja przedmiotowego zadania została podzielona na dwa etapy. Zakres etapu I obejmuje; wykonanie demontażu istniejącego budynku garażowego, wymianę gruntu, odtworzenie budynku w stanie surowym zamkniętym, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 1.1.Szczegółowy zakres etapu I: 1) demontaż przebudowywanej części budynku wg projektu demontażu; 2) podbicie istniejącej ławy betonowej w osi 3,0 budynku poprzez jej podbetonowanie do głębokości wymienianego gruntu; 3) wymianę gruntów słabonośnych - nasypów na piaski średniozagęszczone o Is>0,95 (ID>0,55); Przed wykonaniem fundamentów należy dokonać odbioru dna wykopu oraz sprawdzenia stateczności skarpy przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy. Uprawniony geolog ma potwierdzić słuszność przyjętych w dokumentacji projektowej założeń odnośnie warunków gruntowo-wodnych. 4) wykonanie żelbetowych ław i stopy fundamentowej; 5) wykonanie betonowych ścian fundamentowych, murowanych z bloczka betonowego z betonu B15 na zaprawie cementowo-wapiennej; 6) wykonanie nowych pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych ścian i ław fundamentowych; 7) wykonanie warstw poziomych podłogi na gruncie w postaci podbudowy żwirowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie; 8) budowa ścian nadziemia zachowując pierwotne wymiary budynku przed demontażem bez wewnętrznych ścianek działowych gr. 12cm; 9) wykonanie otworów stolarki okiennej, drzwiowej i bram wjazdowych; 10) wykonanie podciągów i nadproży nad stolarką okienną, drzwiową i garażową; 11) wykonanie żelbetowego wieńca stropu nad parterem; 12) wykonanie ścianki kolankowej wraz z rdzeniami żelbetowymi; 13) wykonanie więźby dachowej; 14) wykonanie pokrycia dachowego; 15) wykonanie obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych; 16) wykonanie nowych zewnętrznych schodów żelbetowych w stanie surowym; 17) wykonanie komina; 18) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; 19) wykonanie przyłącza wodociągowego; 20) wykonanie przyłącza ciepłowniczego; 21) wykonanie instalacji odgromowej; 22) ułożenie linii kablowej 0,4 kV 1.2.. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 1. Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców; 2. Prowadzenie Dziennika budowy; 3. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej konieczności, wraz z propozycją sposobu ich wykonania; 4. Sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych robót, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów instalacyjnych, które mają być użyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek materiałów instalacyjnych musi następować odpowiednio wcześniej, tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek , które nie zostały zaaprobowane; Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt; 5. Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia kosztów opisanych w pkt. 4, jeżeli Zamawiający nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; 6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części w toku realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt 7. Zagęszczenia gruntu i badań zagęszczenia gruntu; 8. Pompowania wód gruntowych w celu wykonania robót; 9. Zapewnienia pełnej obsługi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione służby, obejmującej nadzór nad realizacją i wytyczenia oraz bieżącej inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płycie CD (format zapisu DWG oraz PDF); 10. Wykonania projektu sprawdzających badań geologicznych i geotechnicznych; 11. Wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę; 12. Zakupu materiałów, transportu elementów i materiałów budowlanych, 13. Wywiezienia gruzu, złomu, śmieci i ich utylizacji; 14. Wykonania urządzenia i utrzymania terenu budowy, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy, wykonania projektu zagospodarowania placu budowy, sporządzenia planu BIOZ, wykonania projektu zabezpieczenia BHP, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy; 15. Wykonania dróg tymczasowych; 16. Utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; 17. Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; 18. Ponoszenia opłat za zajęcie terenu, energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki zużyte przy realizacji zamówienia; 19. Ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur i osuszania; 20. Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajęcia ulic, placów, chodników, pasa drogowego; 21. Naprawy uszkodzonych w toku robót urządzeń podziemnych oraz przebudowy wszystkich kolizji ; 22. Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji; 23. Udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom realizującym inwestycję na podstawie odrębnych umów zawartych z Zamawiającym. 24. Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót; 25. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres prowadzenia robót w wysokości 300.000,00 zł. 26. Wykonawca zobowiązuje się na dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót zabezpieczyć obiekt do czasu realizacji II etapu, w następujący sposób: - zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową od zewnątrz - proponowane okiennice drewniane; 3.4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ilość robót budowlano - instalacyjnych opisana jest w przedmiarach robót, które należy traktować jako element dodatkowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w następujących okolicznościach: zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) na okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w realizacji: jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej o minimalnej wartości 400 000,00 zł brutto. Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zakończone i odebrane przez ich zleceniodawców. W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości robót (z uwzględnieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. ZAMAWIAJĄCY przy sprawdzaniu spełnienia warunku będzie odnosił się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z dnia 5.06.2002 r. z póź. zm.), gdzie przez pojęcie budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr.243, poz. 1623 z późn. zm.) lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z 2008r.), umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane tej specjalności . 1) Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniających do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, posiadającą minimum 3 letnią praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót budowlanych 2) Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, posiadającą minimum 3-letnią praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót sanitarnych. 3) Co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, posiadającą minimum 3 -letnią praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika robót elektrycznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia uzna się takiego, który: 6.1. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych; 6.2. Posiada zdolność kredytową lub wykaże się posiadaniem środków na rachunku bankowym w wysokości minimum 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca załączy do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający na podstawie §1 ust. 2 i ust. 3 żąda przedstawienia stosownych dokumentów, o których mowa w §2 ust.1 pkt.1 do pkt.6 oraz §1 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej w stopniu szczegółowości odpowiadający przedmiarowi robót. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy nie stanowi treści oferty i nie będzie podlegał weryfikacji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pominięcia w wycenie robót poszczególnych elementów robót, a Zamawiający uznaje, iż pominięte elementy robót lub wyposażenia zostały wliczone w ryczałtową cenę ofertową, a koszt ich wykonania lub dostawy i montażu uwzględnione zostały w innych pozycjach zestawienia ceny elementów robót. Kosztorys ofertowy wyłącznie stanowić będzie pomocniczą podstawę do rozliczenia wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy. 4. Podwykonawstwo - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji: a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT. b) Konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający. c) Konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, wskazanego we wzorze umowy, spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; d) Konieczności zmiany wyznaczonych w umowie inspektorów nadzoru inwestorskiego, koordynatora pracy inspektorów nadzoru, kierownika budowy i kierowników robót branżowych; e) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej; f) Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich; g) Konieczności zmiany terminów związanej z zapewnieniem finansowania zamówienia; h) Zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; i) Wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Inspektora nadzoru danej branży. j) Dopuszcza się ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bartoszyce.piw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 33. Koszt wersji papierowej SIWZ 200,00 zł. brutto..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 33..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data wytworzenia: 2012-07-20 10:50 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2012-07-20 10:50 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-23 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-09 17:49 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:49 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-03-15 14:13 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek