BIP PIW Bartoszyce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe

 

 

    Bartoszyce dnia 11 maja 2012r.

 

Zapytanie ofertowe  Na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.

„Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego  

 w Bartoszycach przy ul. Bema 33”.

 

I.    Zamawiający

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

Ul. Bema 33

11-200 Bartoszyce

Tel 89 764 24 71

Fax 89 764 29 45

e-mail: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.)

 

II.                Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1.      Oferta ma być sporządzona w języku polskim czytelną i trwałą techniką na załączonym formularzu oferty cenowej;

2.      Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczęcią;

3.      Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona;

4.      Oferta ma obejmować całość zamówienia;

5.      Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

6.      Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 25 maja 2012r. na adres Zamawiającego w sekretariacie w zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:  Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.”Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową,zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33.

 

III.             Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompletnego przetargu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego pn.„Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową,zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33 

 

1.       

 

Zakres usługi obejmuje:

- sprawdzenie kompletności projektów, specyfikacji technicznych wykonania i   odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich z przedmiarami;

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego;

-przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót objętych inwestycją;

-wsparcie merytoryczne i prawne procedury przetargowej (min. współudział w  przygotowaniu projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania oferentów w zakresie przedmiotu zamówienia);

- uczestnictwo w komisji przetargowej w charakterze członka komisji;

- przeprowadzenie procedury przetargowej i sporządzenie dokumentacji przetargowej;

- przygotowanie umowy na wykonanie robót budowlanych z wyłonionym Wykonawcą w trakcie postępowania przetargowego;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 ze zmianami);

- kontrola zgodności realizacji robót z projektem i harmonogramem robót;

- sprawdzenie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w umowie przez inwestora;

- przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

 

Zadanie inwestycyjne pn.„Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową,zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33 

 o szacunkowej wartości kosztorysowej netto 595000 zł. realizowane będzie w oparciu o posiadaną przez inwestora dokumentację projektową.

 

IV.             Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:

1.       Przewidywany termin zakończenia inwestycji marzec 2013r.

2.    Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%

      3.    Forma wynagrodzenia – ryczałtowa

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-07-20 11:17 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2012-05-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-20 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-18 10:57 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-18 10:57 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-03 10:36 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek