BIP PIW Bartoszyce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe

    Bartoszyce dnia 22 sierpnia 2013r.

 

 

 

 

Zapytania ofertowe

 

Na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego na roboty wykończeniowe dla zadania inwestycyjnego pn.

Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego 

 w Bartoszycach przy ul. Bema 33”. 

 

 

 

 

 1.  Zamawiający

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Bema 33

11-200 Bartoszyce

Tel 89 764 24 71

Fax 89 764 29 45

e-mail: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych                      (Dz. U.  z 2013r.poz.907)

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim czytelną i trwałą techniką na załączonym formularzu oferty cenowej;
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczęcią;
  3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona;
  4. Oferta ma obejmować całość zamówienia;
  5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

      6.    Do oferty powinien być dołączony aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli

            odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do    

            KRS.

 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 30 sierpnia 2013r. na adres Zamawiającego w  sekretariacie w zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:  Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.”Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33.

 

 

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompletnego przetargu wraz z nadzorem inwestorskim dla robót wykończeniowych  zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33

 

 1.  

 

Zakres usługi obejmuje:

 •  sprawdzenie kompletności projektów, specyfikacji technicznych wykonania i   odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich z przedmiarami;
 •  przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego;
 • przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót objętych inwestycją;
 • wsparcie merytoryczne i prawne procedury przetargowej (min. współudział w  przygotowaniu projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania oferentów w zakresie przedmiotu zamówienia);
 •  uczestnictwo w komisji przetargowej w charakterze członka komisji;
 •  przeprowadzenie procedury przetargowej i sporządzenie dokumentacji przetargowej;
 •  przygotowanie umowy na wykonanie robót budowlanych z wyłonionym Wykonawcą w trakcie postępowania przetargowego;
 •  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 ze zmianami);
 •  kontrola zgodności realizacji robót z projektem i harmonogramem robót;
 •  sprawdzenie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w umowie przez inwestora;
 •  przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

 

Zadanie inwestycyjne pn.„Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33

 o szacunkowej wartości kosztorysowej netto 595000 zł. realizowane będzie w oparciu o posiadaną przez inwestora dokumentację projektową.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:
  1.  Przewidywany termin zakończenia inwestycji grudzień 2013r.

2.    Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%

      3.    Forma wynagrodzenia – ryczałtowa

 

      Załączniki:

 1. Formularz oferty cenowej

    Bartoszyce dnia 27 sierpnia 2013r.

 

 

 

 

Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego

 

Na pełnienie obowiązków inwestora zastępczego na roboty wykończeniowe dla zadania inwestycyjnego pn.

Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego 

 w Bartoszycach przy ul. Bema 33”. 

 

 

 

 

 1.  Zamawiający

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Bema 33

11-200 Bartoszyce

Tel 89 764 24 71

Fax 89 764 29 45

e-mail: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

 

               Informujemy, że w zapytaniu ofertowym z dnia 22 sierpnia 2013r. na roboty wykończeniowe dla zadania inwestycyjnego pn.„Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego w Bartoszycach  przy ul. Bema 33  mylnie podano szacunkową wartość kosztorysową netto. Dla robót wykończeniowych  szacunkowa wartość netto wynosi 191000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                                           Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                 Tadeusz Wojnicz

 

    Bartoszyce dnia 3 września 2013r.

 

 

 

 

 

 

                                              OGŁOSZENIE

                          o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

                  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową dla zapytania ofertowego na  pełnienie obowiązków inwestora zastępczego na roboty wykończeniowe dla zadania inwestycyjnego pn.

Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek administracyjno-biurowy z zapleczem sanitarnym i częścią garażowo-magazynową, zlokalizowanego 

 w Bartoszycach przy ul. Bema 33”.

 

Do pełnienie obowiązków inwestora  zastępczego dla w/w zadania została wybrana firma:

 

GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ziębicka 35

60-164 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                    Tadeusz Wojnicz

 


Data wytworzenia: 2013-08-23 15:20 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2013-08-23 15:20 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2013-09-03 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2012-02-18 10:57 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-18 10:57 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-03 10:36 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek