BIP PIW Bartoszyce

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wpis do rejestru i zatwierdzenie zakładu

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla producenta mleka

Wniosek o wydanie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia

Wniosek o przemieszczenie zwierzęcia do nieznanej siedziby stada

Podjęcie działalności nadzorowanej 1

Podjęcie działalności nadzorowanej 2