BIP PIW Bartoszyce

Program wsparcia ASF

Rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie,  pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.
 
ZAŁOŻENIA
Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
 
POMOC dla ROLNIKÓW obejmie:
bioasekurację   gospodarstw,
eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,
osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
odbudowę pogłowia świń
wsparcie  w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.
 
Łącznie na wsparcie dla rolników po ASF rząd przeznaczył 200 mln zł
 
 
 
SZCZEGÓŁY
 
Pierwszy filar – bioasekuracja gospodarstw. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł - program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający refundację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków - w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Nabór wniosków do ARiMR trwa od 6 sierpnia do 27 sierpnia br. 
 
Drugi filar -  wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF  WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 150 mln zł. - program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający wyrównanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF do ich wartości rynkowej.
Nabór wniosków do ARiMR będzie ogłoszony w sierpniu 2021 r. ale obejmie także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku. 
 
 
 
Trzeci filar - osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł. budżetu ARiMR
program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polega on na jest nieoprocentowanej pożyczce  na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF.
Nabór wniosków do ARiMR trwa. 
 
Czwarty filar – odbudowa pogłowia świń - program krajowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (niskooprocentowana pożyczka) oraz  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania), umożliwiające sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.                                                                                                                                                        
Nabór wniosków do KOWR (już dostępny) oraz ARiMR - planowany jeszcze w sierpniu 2021 r. 
                           
Piąty filar - wsparcie  w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw - są to inwestycje w przetwórstwo realizowane bieżąco przez środki PROW oraz planowane działania w ramach KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls dla rozwoju rzeźni rolniczych w strefach ASF.                                                                                             
Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca czerwca 2026 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ulotki informacyjnej dla rolników:

Pobierz plik PDF

Pismo do hodowców zwierząt gospodarczych, odnośnie stosowania antybiotyków

Załączniki

Pismo

Informacja o wyznaczeniu obszaru ochronnego dotyczącego afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach informuję o wyznaczeniu obszaru ochronnego dotyczącego afrykańskiego pomoru świń, na terenie gmin Górowo Ił. z miastem Górowo Ił. i gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim, określonego Decyzją Wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017r zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Załącznik:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r.

APEL do hodowców drobiu

Załączniki:

ulotka_ai.pdf

informacja dla posiadaczy świń

Zmiany w identyfikacji i rejestracji świń 

Załączniki:

431-107_2016__2_.pdf

Grypa ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI), podtyp H5N8 u ptaków dzikich jak i drobiu na terenie Polski, w związku z powyżyszym wszelkie informacje dotyczące podejrzenia wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu bartoszyckiego prosi kierować na adres e- mail

grypaptakow@bartoszyce.piw.gov.pl

Załącznik:

INFORMACJA_DLA_HODOWCOW_DROBIU.docx


 

Informacje

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BARTOSZYCACH

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

     Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w art.8 ust. 6 - ustawy z 6 września 2001 r. Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.


Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w Art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

 • Organy władzy publicznej
 • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Związki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu Bartoszyce  obejmuje :

 • Zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa , mięsa zwierząt łownych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych , leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2011-10-17 20:46 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2011-10-17 20:46 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-05 10:11 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek