BIP PIW Bartoszyce

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 63560 z dnia 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie o naborze 63560 z dnia 27.05.2020

Ogłoszenie o naborze nr 56997 z dnia 07 listopada 2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach Ogłoszenie o naborze nr 56997 z dnia 07 listopada 2019 r.

OFERTY DO 29 listopada 2019

WYMIAR ETATU 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Bartoszyce ADRES URZĘDU: ul. Bema 33 11-200 Bartoszyce 

Pełna treść ogłoszenia.pdf


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\ kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\  kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1/2

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Bartoszyce

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce


WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie inspektoratu , w budynku jednopiętrowym, bez windy,  w terenie. wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego,  warunków w gospodarstwach produkcyjnych, punktach odbioru oraz środkach transportu mleka,
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą realizacji warunków weterynaryjnych w chłodniach prowadzonych przez koła łowieckie oraz podmioty zajmujące się skupem zwierząt łownych,
 • kontrola nad prawidłowością realizacji  zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • sporządzanie dokumentacji ,rejestrów ,sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: w administracji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy kat B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
  ul. Bema 33
  11-200 Bartoszyce
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności""

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Bema 33
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Jacek Białkowski, e-mail: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych mogą być: 1) członkowie komisji rekrutacyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 2) osoby odwiedzające stronę BIP Powiatowego Inspektoratu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 897642471
e-mail:bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl
na stronie internetowej :bartoszyce.piw.gov.pl znajdują się druki oświadczeń oraz życiorysu/CV

wzor_oswiadczenia_KPRM.docx


zyciorys_KPRM.doc

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 37654 z dnia 10 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 37654 z dnia 10 listopada 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
referent
do spraw: administracyjnych
w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Ogloszenie.pdf

zyciorys_KPRM.doc

wzor_oswiadczenia_KPRM.docx

Nabór wewnętrzny

Ogłoszenie o naborze z dnia  31.08.2018

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w  Bartoszycach ogłasza nabór wewnętrzny

na stanowisko inspektora  weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Miejsce wykonywania pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Ul. Bema 33,  11-200 Bartoszyce

Zakres zadań:

1. Przeprowadzanie kontroli gospodarstw pasiecznych.

2. Przeprowadzanie kontroli gospodarstw produkujących jaja kurze.

3. Przeprowadzanie kontroli pozostałych gospodarstw produkujących środki spożywcze pochodzenia

    zwierzęcego zbywane w ramach rolniczego handlu detalicznego

4. Pobieranie prób do badań laboratoryjnych środków spożywczych produkowanych w ramach

     rolniczego handlu detalicznego.

5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa żywności.

6. Sporządzanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne lub zootechniczne,

- staż pracy : minimum 3 lata  w inspekcji weterynaryjnej,

- umiejętność obsługiwania systemów informatycznych funkcjonujących w inspekcji,

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

-znajomość prawa i zagadnień związanych z inspekcją weterynaryjną.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- samodzielność

- kreatywność

- zdolność analitycznego myślenia

- kultura osobista

 

Zgłoszenia proszę składać  w  sekretariacie inspektoratu do dnia 12 września 2018 r. formie poniższego formularza (dostępnego w sekretariacie lub na stronie internetowej :bip.bartoszyce.piw.gov) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ‘Nabór wewnętrzny na stanowisko inspektora weterynaryjnego”

 

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Bema 33 zwany dalej Administratorem,
 2. kontakt e-mail do inspektora danych osobowych u Administratora: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonego naboru ,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r Dz.U. 2018.1000,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez PIW Bartoszyce

 


                                                                                                                               Data:

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

 

Nabór wewnętrzny

na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

 

            

 

 

Dane pracownika:

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………

 

 

Wykształcenie:…………………………………………………………………………………………

Nazwa uczelni………………………………………………………………………………………….

Rok ukończenia studiów…………………………………………………………………………….

Kierunek/specjalizacja……………………………………………………………………………….

Tytuł zawodowy……………………………………………………………………………………….

Doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia, umiejętności:………………………..

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Czytelny podpis

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza nabór lekarzy wolnej praktyki i lekarzy inspekcyjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza , zgodnie z ustawą o inspekcji weterynaryjnej z dnia 29.01.2014r z późn. zmianami, nabór lekarzy wolnej praktyki i lekarzy inspekcyjnych, celem wyznaczenia zgodnie z art. 16 pkt. 1 (dotyczy lekarzy wolnej praktyki) oraz art. 16 pkt. 1a (dotyczy lekarzy inspekcyjnych).

Wyznaczenie obejmować będzie zadania zgodnie z art. 16.1 pkt. m    ustawy o inspekcji weterynaryjnej (przeprowadzanie kontroli  urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt).

Istnieje możliwość zwiększenia pakietu wyznaczeń.

Telefon kontaktowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Wojnicz 608681861

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza nabór lekarzy weterynarii

Ogłoszenie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. 2016 ,poz.1077)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach ogłasza nabór lekarzy weterynarii, do realizacji zadań w ramach umowy –zlecenia, dotyczących wykonania badań monitoringowych bydła i trzody chlewnej.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166558

Informujemy, że  na stanowisko referenta do spraw administracji została  wybrana Pani

Karolina Skoneczna.

Ogłoszenie nr: 166558

 

Data ukazania się ogłoszenia: 04 lutego 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent

do spraw administracji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach Ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

Bartoszyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie,przyjmowanie,rejestrowanie i wysyłanie korespondencji bieżącej w zakresie administracyjnym
 • obsługa sprzętu informatycznego komputer,fax,skaner
 • zapewnienie zaopatrzenia inspektoratu w niezbędne materiały medyczne,biurowe i druki ścisłego zarachowania
 • rozliczanie lekarzy wolnej praktyki ,kół łowieckich, nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotów
 • wspieranie innych działów w pracach administracyjno- biurowych
 • wykonywanie innych prac inspekcyjno-biurowych zlecanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, praca przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy: komputer, kserokopiarka, telefon.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnych przeisów prawa z zakresu ustawy o inspekcji weterynaryjnej,postepowania administracyjnego,rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za wykonywane czynności przez lekarzy wet.i inne osoby wyznaczone przez PLW
  • biegła obsługa komputera
  • umiejętność redagowania pism
  • umiejętność pracy w zespole
  • kreatywność

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność ,punktualność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

14-02-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskac pod nr.tel.897642945


 

Ogłoszenie nr: 164016

Ogłoszenie nr: 164016

Data ukazania się ogłoszenia: 24 października 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

Bartoszyce

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

monitoring chorób zakaźnych zwierząt

prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie, wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy, praca w terenie
Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

prawo jazdy kat. B

umiejętność obsługi programów komputerowych

wymagania dodatkowe

dobra znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych

dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

kopie prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

14-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.
0897642471


 

2.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego- ogłoszenie nr 163316

Data ukazania się ogłoszenia 25 września 2014r.

Status :kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska

1.Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego- ogłoszenie nr 162243

Data ukazania się ogłoszenia  - 8 sierpnia  2014r.

Status :kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska

Ogłoszenie nr: 163316

Ogłoszenie nr: 163316

Data ukazania się ogłoszenia: 25 września 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bartoszyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • monitoring chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie, wyjazdy służboweMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w biurze przy komputerze, budynek piętrowy bez windy, praca w terenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętność obsługi programów komputerowych

wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

15-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Bema 33
11-200 Bartoszyce

Inne informacje:


dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel.
0897642471Data wytworzenia: 2014-09-24 13:34 Autor: Daniel Przybyłek Data publikacji: 2014-09-25 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-25 Osoba modyfikująca: Daniel Przybyłek
Data stworzenia : 2012-02-09 17:40 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2012-02-09 17:40 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-01 08:17 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek