BIP PIW Bartoszyce
Regulamin  organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w   Bartszycach
 
 
§ 1
 
Regulamin określa organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach. 
 
§ 2
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa na podstawie:
 
1)      ustawy z dnia 24.04.1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112,  poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.450),
2)      rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii ( Dz. U. Nr 65. poz.605),
3)      niniejszego regulaminu.
 
§ 3
 
1.      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach działa na terenie powiatu bartoszyckiego.
2.      Siedzibą inspektoratu jest miasto Bartoszyce.
 
§ 4
 
1. Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Bartoszycach kieruje Powiatowy
    Lekarz Weterynarii, jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, będący organem
    niezespolonej administracji rządowej, przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza
    Weterynarii, pełniącego równocześnie funkcję jednego z powiatowych inspektorów.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wykonuje zadania na rzecz Powiatowego Lekarza
   Weterynarii, w tym także  zadania wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności z:
1)      ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r, Nr 49,  poz. 483 z późn. zm.),
2)      ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r,  Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
3)      ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r, Nr 72, poz. 664   z późn.  zm.),
4)      ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r Nr 11, poz. 95  z późn.  zm.),
5)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.),
6)      ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (Dz. U. z 2001 r,  Nr 112, poz. 1198
 
§ 5
 
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach jest państwową jednostką budżetową.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii może prowadzić działalność uboczną lub część działalności podstawowej w formie środka specjalnego. Decyzję o prowadzeniu lub zaniechaniu prowadzenia takiej działalności podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 
 
 
§ 6
 
 
Do zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii  należy w szczególności:
 
1. Zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym:
 
1)      badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
2)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
3)      sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
4)      sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
5)      sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
6)      kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
7)      sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
9)      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,
10)  ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania,
11)  sprawowanie nadzoru nad eksportem i importem zwierząt,
12)             składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody - także bieżących wyjaśnień o swej działalności na obszarze właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach .
 
 
2.      Wydawanie opinii, co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.
 
 
§ 7
 
1. W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach wchodzą:
1)      Zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt , higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt i środków żywienia zwierząt.
2)      Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
3)      Sekretariat powiatowego lekarza weterynarii, zespół do spraw finansów, księgowości, administracji i zaopatrzenia.
2. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach
    stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
§ 8
 
1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii zastrzeżone są sprawy związane z:
1.      wydawaniem i egzekwowaniem decyzji administracyjnych w sprawach, w których działa jako organ pierwszej instancji,
2.      wydawaniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń regulujących tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
3.      kwestiami w zakresie spraw kadrowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w szczególności z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę, awansowaniem, stosowaniem kar, nagradzaniem i udzielaniem urlopów,
4.      ustalaniem czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i ustalaniem indywidualnego rozkładu czasu pracy pracowników oraz ustalaniem zakresu czynności poszczególnych pracowników,
5.      dokonywaniem czynności prawnych związanych z podejmowaniem zobowiązań finansowych, w szczególności dysponowaniem środkiem specjalnym (zatwierdzeniem preliminarzy budżetowych),
6.      wyznaczaniem i zawieraniem stosownych umów z lekarzami weterynarii,
7.      zatwierdzaniem planów pracy  komórek organizacyjnych,
8.      podejmowaniem decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
9.      udzielaniem imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,
10. rozdziałem środków z zakładowego funduszu socjalnego.
 
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii może upoważnić Zastępcę Powiatowego Lekarza, Powiatowych Inspektorów Weterynaryjnych do podejmowania decyzji określonych w ust. 1, pkt.1.
3. Podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii zastępuje go w całym zakresie Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, a w przypadku jego nieobecności inna osoba imiennie upoważniona, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2, 3 (za wyjątkiem spraw urlopowych), 4, 5, 6, 9, 10.
4. W sprawach nie zastrzeżonych dla Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowi Inspektorzy Weterynaryjni i pracownicy realizują przydzielone im zadania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przydzielonymi w zakresach czynności.
 
 
 
 
 
§ 9
 
Do zadań zespołu do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, środków żywienia zwierząt i ochrony zwierząt kierowanego przez Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt należy:
1.      Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym między innymi:
1)     przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt,
2)     prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
3)     prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej.
2.      Przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej przez podmioty zajmujące się:
1)     zarobkowym przewozem zwierząt,
2)     organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt, a także skupem i sprzedażą zwierząt,
3)     zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem lub spalaniem materiały niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka
4)     produkcją, przechowywaniem niejadalnych produktów zwierzęcych oraz ich wprowadzaniem na rynek, przetwarzaniem , przewozem i wykorzystywaniem
5)     lecznictwem zwierząt
6)     prowadzeniem gospodarstw,  w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie
         7)  produkcją , pozyskiwaniem ,konserwacją, obróbką, przechowywaniem, 
              wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego
 
                   
          8) prowadzeniem punktów kopulacyjnych
          9)  wylęgiem drobiu
         10) wylęgiem ryb oraz hodowlą i chowem ryb, skorupiaków skorupiaków mięczaków
         11) prowadzeniem gospodarstw – produkcja drobiarska, w tym jaja konsumpcyjne
         12) prowadzeniem schronisk dla zwierząt
         13)  utrzymywaniem zwierząt dzikich
         14) hodowlą zwierza labolatoryjnych
         15) wytwarzaniem lub obrotem środkami żywienia zwierząt w rozumieniu przepisów o
               środkach żywienia zwierząt lub wytwarzaniem mieszanek paszowych nie
              przeznaczonych do obrotu
        16) wytwarzaniem pasz leczniczych
  3. Prowadzenie rejestru podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 2.
  4. Nadzór nad warunkami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność
  wymienioną w   9 ust. 2.
   5. Przygotowanie decyzji o usunięciu uchybień lub wstrzymaniu działalności podmiotom
       wymienionym w § 9 ust.  2 w razie stwierdzenia, że działalność powyższa jest
       prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi.
   6. Nadzór nad oznakowaniem i rejestracją zwierząt oraz kontrola ich przemieszczania.
   7. Organizowanie i nadzorowanie badania zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw
       zdrowia
   8.Ustalenie miejsca  kwarantanny  lub uboju  zwierząt  przywożonych  z  zagranicy .
   9. Wyznaczanie punktów szczepień przeciwko wściekliźnie.
  10. Przygotowywanie zleceń do przeprowadzania prac zleconych.
  11. Określanie wraz z rzeczoznawcami wartości rynkowej zwierząt w związku z likwidacją   
        chorób zakaźnych zwierząt i wypłacaniu odszkodowań.
   12. Organizowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt i jakości zdrowotnej pasz i 
          surowców paszowych.                                                                                                          
  14. Ustalanie miejsc składowania materiału biologicznego oraz niejadalnych  produktów  
  15. Nadzór nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt.
  16. Kontrola dobrostanu zwierząt i warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt.
  17. Przygotowywanie i poddawanie stałej aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób
        zakaźnych zwierząt.  
  18. Sporządzanie planów i programów działalności Inspekcji Weterynaryjnej.
  19. Prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zadań.
  20. Współpraca z organami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Bartoszycach,
        Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i organami  jednostek
       samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.
   
 
§ 10
 
 
Do zadań zespołu ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego  kierowanego przez Powiatowego Inspektora  Weterynaryjnego  do spraw higieny środków spożywczych należy:
1.      Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej przez podmioty zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych lub skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, produkcją mięsa mielonego i wyrobów mięsnych nie poddanych obróbce termicznej, pozyskiwaniem, przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mięczaków,  i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a także ich składowaniem, przepakowywaniem i transportem,
2.      Prowadzenie rejestru podmiotów, o których mowa w § 10 ust. 1.
3.      Przygotowanie decyzji o usunięciu uchybień lub wstrzymaniu działalności podmiotom     wymienionym w § 10 ust. 1 w razie stwierdzenia, że działalność powyższa jest prowadzona niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi.
4.      Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania, w zakładach podmiotów wymienionych w § 10 ust.1,pkt.1.
5.      Ustalanie miejsca składowania mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przywożonego z zagranicy.
6.      Nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych i sanitarnych przez zakłady produkujące i przetwarzające mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce oraz wydawanie świadectw zdrowia potwierdzających, że towary przeznaczone do wywozu za granicę odpowiadają tym warunkom.
7.      Organizowanie i nadzorowanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania i wyznaczania do nich lekarzy weterynarii.
8.      Wystawianie świadectw przydatności do spożycia dla mięsa wprowadzanego do obrotu.
9.      Ustalanie dla każdej rzeźni niezbędnej liczby lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, ich zastępców, personelu pomocniczego i zawiadamianie o tym zarządu rzeźni.
10. Podawanie do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa poza rzeźniami, ich siedziby i obszaru działania.
11. Organizowanie monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt i środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
12. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań.
13. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.
 
 
§ 11
 
Do zadań  zespołu ds. finansów, księgowości, administracji i zaopatrzenia, kierowanego przez  głównego księgowego, należy:
1)      prowadzenie rachunkowości jednostki oraz jej gospodarki finansowej,
2)      przygotowanie projektu budżetu i planu wydatków,
3)      kontrola i analiza wykorzystania środków finansowych , budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Inspektoratu,
4)      kontrola przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz sposobu ich dokumentowania,  
5)      przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,  
6)      prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych.
7)      dochodzenie należności przysługujących Inspektoratowi lub Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, w tym kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych przez administracyjne organy egzekucyjne oraz monitorowanie skuteczności prowadzonych egzekucji.
            8) administracja i gospodarowanie obiektami i środkami trwałymi Inspektoratu,
    9)  prowadzenie spraw socjalnych.
 
       10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych w zakresie :
             a) teczek kadrowych pracowników
              b) ewidencji obecności w pracy
              c) ewidencji nadgodzin
  d) przygotowanie projektu planu urlopów oraz analiza jego realizacji
      i  wykorzystania przez pracowników,
              e) wykonywanie czynności związanych z ewidencją dla ZUS .
              
 
 
§ 12
 
Do zadań sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy:
1)      przyjmowanie i rozdział korespondencji,
2)      prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
3)      sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
4)      wysyłanie korespondencji i przesyłek,
5)      przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej,
6)      udzielanie informacji interesantom , a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
     7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
     8) prowadzenie kasy Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      9) zapewnienie wymaganych warunków bhp i przeciw pożarowych,
     10) zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe , w sprzęt i odczynniki potrzebne
          do wykonywania obowiązków określonych niniejszym regulaminem i zakresem
         czynności  poszczególnych  pracowników.
 
 
§ 13
 
 
1.      Podstawowe obowiązki pracowników Powiatowego Inspektoratu określają:
1)      ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 49 poz. 483 z późniejszymi zmianami),
2)      ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214 z późniejszymi zmianami),
3)      Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 (t. j Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
2.      Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników komórek organizacyjnych Powiatowego Inspektoratu ustalają odpowiednio Powiatowi Inspektorzy Weterynarii będący ich bezpośrednimi przełożonymi. Zakresy te podlegają zatwierdzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3.      Zakresy czynności dla stanowisk kierowniczych i jednoosobowych stanowisk pracy ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 
 
§ 14
 
 
1.      Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00 - 16.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
2.      Pracownicy Powiatowego Inspektoratu obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.
3.      Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu.
4.      Skargi i wnioski wpływające do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zawierającego rubryki:
1)      liczba porządkowa,
2)      data wpływu,
3)      imię i nazwisko wnoszącego, nazwa instytucji, redakcji, za pośrednictwem której skargę przesłano,
4)      adres wnoszącego skargę,
5)      przedmiot skargi,
6)      zleconą datę załatwienia,
7)      komu zlecono załatwienie,
8)      termin załatwienia,
9)      sposób załatwienia,
10) datę wysłania zawiadomienia o sposobie załatwienia,
11) data wpływu kopii załatwienia,
12) kogo zawiadomiono,
13) uwagi.
 
5.      Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
6.      Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków należy do pracownika, do którego kompetencji należy merytoryczne załatwianie tego typu spraw lub wskazanego przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii, z tym że pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.
7.      Przyjmowanie i rozpatrywanie  skarg i wniosków odbywa się w na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r, Nr 5, poz. 46).
8.      Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W przypadku odmownego załatwienia skargi zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
                                                                       § 15
 
 
1. Symbolikę oznaczania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy
     Powiatowy Lekarz Weterynarii ustali odrębnym zarządzeniem.
2.      Obieg , gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zostanie określony odrębnym zarządzeniem  Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
 
 
§ 16
 
Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane są w trybie jego ustalania.
Podmiot udostępniający informacje: BIP PIW Bartoszyce Data stworzenia : 2011-10-17 20:46 Autor : Daniel Przybyłek Data publikacji : 2011-10-17 20:46 Osoba udostępniająca na stronie : Daniel Przybyłek Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-28 15:25 Osoba modyfikująca : Daniel Przybyłek